/ home / over deze site / werkgevers / financile voordelen van scholing  

Terug

verkleinen vergroten

Korting op de loonbelasting


U hoeft vaak minder loonbelasting en premie volksverzekeringen af te dragen voor werknemers die scholing volgen. Dat kan als u gebruik maakt van de WVA, een fiscale regeling.

WVA-onderwijs heet voluit: Wet Vermindering Afdracht loonbelasting en premie volksverzekeringen onderwijs. Voor het toepassen van deze korting hoeft u de Belastingdienst niet eerst om toestemming te vragen. Wel moet u zich aan een aantal administratieve eisen houden. Kijk voor meer informatie op www.belastingdienst.nl.

Hieronder vindt u de scholing waarvoor u de regeling WVA-onderwijs kan gebruiken:

Vmbo-leerwerktraject
Volgen vmbo’ers bij u een leerwerktraject?
Dan ontvangt u maximaal € 2.500 per leerling.
De voorwaarden?
De vmbo’ers hebben bij u een leerbaan in het vmbo-leerwerktraject. U moet een leerwerkovereenkomst afsluiten met de leerling, de onderwijsinstelling en het kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven. Een arbeidsovereenkomst is niet noodzakelijk. U moet wel een erkend leerbedrijf zijn.

Bbl-traject in het mbo
Hebben mbo’ers bij u een leerbaan?
Dan ontvangt u maximaal € 2.500 per student.
De voorwaarden?
De studenten hebben bij u een leerbaan als onderdeel van een mbo-opleiding volgens de Beroepsbegeleidende Leerweg (Bbl). U moet een leerwerkovereenkomst afsluiten met de leerling, het ROC en het kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven.

Stageplaatsen in het mbo
Lopen mbo’ers van niveau-1 en -2 bij u een stage?
Dan ontvangt u per student maximaal € 1.200 (voor een stage van een jaar) en minimaal € 200 (voor een stage van twee maanden).
De voorwaarden?
Het gaat om stagiairs die in hun Bol-opleiding op mbo-1 of -2 niveau een stage lopen van tenminste twee maanden.

Voormalig werklozen
Heeft u werknemers op een leerbaan die werkloos en werkzoekend waren en stonden ingeschreven bij het CWI toen u hen deze baan aanbood?
Dan kunt u een fiscale korting krijgen van € 3.000 per werknemer. Die kan bovenop de korting komen die geldt voor de bbl-leerbaan. Waardoor de maximale fiscale korting oploopt tot € 5.500 per werknemer per jaar.
De voorwaarden?
U moet deze werknemers via de leerbaan opleiden tot een startkwalificatie. Deze korting heet dan ook de WVA-startkwalificatie. Om voor deze afdrachtvermindering in aanmerking te komen, heeft u een Verklaring Werkloze van CWI nodig. De verklaring kunt u aanvragen bij: CWI Juridische Zaken, Postbus 883, 2700 AW Zoetermeer. Telefoon: 079-7502903.

Leerwerktraject in het hbo
Volgen uw werknemers een hbo-opleiding?
Dan ontvangt u maximaal € 2.500 per werknemer.
De voorwaarden?
De werknemers staan ingeschreven voor een duale leerweg. Zij verrichten dus werkzaamheden die passen binnen hun opleiding, die geen gewone voltijd- of deeltijdopleiding is. U tekent een onderwijs-arbeidsovereenkomst met de werknemer en de hbo-instelling. Ook moet uw bedrijf behoren tot een aangewezen bedrijfssector; voor meer informatie daarover bel naar het Informatiecentrum Onderwijs van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, (079) 323 26 66.

Erkennen verworven competenties (EVC)
Betaalt u een EVC-procedure voor uw werknemers?
Dan ontvangt u € 300 per werknemer.
De voorwaarden?
U heeft een verklaring van de EVC-aanbieder dat de betreffende werknemer een EVC-traject heeft gevolgd. U heeft een kopie van de brief van de EVC-aanbieder waarin staat dat de aanbieder voor het uitvoeren van de EVC-procedure een erkenning of een voorlopige erkenning heeft. Deze aanbieders zijn te vinden in het register van aanbieders.

Voor meer informatie over de fiscale voordelen en de uitgebreide voorwaarden: bel de Belastingtelefoon 0800-0543 of kijk op www.belastingdienst.nl.

 

Deze site voor:

Jongeren
Volwassenen

Meer:

Partners