/ home  

Terug

verkleinen vergroten

HBO Logistiek management


De belangrijkste onderwerpen die in deze opleiding aan de orde komen zijn:

Inleiding organisatieleer
Dit blok geeft een inleiding in organisatiekunde. Wat is eigenlijk een organisatie en welke verschillende organisaties zijn er? Ook worden organisatietheorieën en –processen besproken. Welke relatie is er tussen een organisatie en de samenleving? Hoe kun je organisaties indelen en structuur aanbrengen in een organisatie en de arbeid die er wordt verricht? Verder komen diverse onderwerpen aan de orde op het gebied van managen: beleidsontwikkeling, planning, besluitvorming, managementtheorieën, principes en stijlen van leidinggeven.

Inleiding logistiek
Logistiek wordt ook wel gedefinieerd als de integrale besturing van de goederen- of dienstenstroom. Dit blok richt zich op de diverse begrippen die gebruikt worden als het over logistiek gaat en de verschillende typen bedrijven binnen de logistiek. Ook leer je welke aspecten van de goederen- en informatiestroom van belang zijn.

De logistieke organisatie
In dit blok wordt dieper ingegaan op de manier waarop de logistiek in een organisatie kan zijn opgenomen. Daarnaast komen de activiteiten en de besturing van de goederenstroom aan bod. Net als customer service level, de invloed van de maatschappij op het logistieke proces, flexibiliteit en de wisselwerking tussen marketing en logistiek. Kortom, de externe logistieke prestatie wordt doorgelicht.

Systeembenadering in de logistiek
Het logistieke proces wordt bekeken vanuit de systeembenadering. Dit is een bepaalde aanpak om zaken, onderwerpen en systemen te structureren en daardoor beter en overzichtelijker te kunnen bespreken en onderzoeken. De wisselwerking tussen logistiek en diverse factoren, zoals de markt, de vraag, inkoop, productie et cetera komt uitgebreid aan bod. Ook de kosten die een logistiek systeem meebrengt, worden onder de loep genomen.

Goederen- en informatiestroom
De besturing van de integrale goederenstroom staat in dit blok centraal. De keten wordt als geheel beschouwd en er wordt toegelicht met welke middelen je invloed hebt op het besturen van de goederenstroom. Besturingsmethodes die bijvoorbeeld ter sprake komen, zijn verandering of vereenvoudiging van de grondvorm en het aanpassen van de ligging van het klantorder-ontkoppelpunt. Ten slotte komen diverse logistieke informatiesystemen aan de orde.

MRP-systeem, DRP-systeem, JIT-systeem en OPT-systeem
Het meest gebruikte systeem voor het besturen van de goederenstroom in een productieorganisatie, het MRP-systeem, komt in dit blok aan de orde. De voor- en nadelen van het systeem worden uiteengezet, je leert de mogelijkheden kennen en je leert flexibel met het systeem om te gaan, zodat je ook uit de voeten kunt in een omgeving waar een andere visie op MRP geldt. Ook behandelen we verschillende systemen op het gebied van fysieke distributie. Zo is er het DRP-systeem dat samen met het MRP-systeem een integraal systeem voor de bedrijfsvoering vormt. Maar we kennen ook het Just-in-Time-systeem en het Optimized Production Technology-systeem. Deze systemen worden apart behandeld en onderling vergeleken.

Material management
Dit blok draait om het voorspellen van de vraag van de klant en het inkopen hiervan. Zonder inkoop is er geen goederenstroom en dus ook geen besturing. Vandaar dat er bij een groot aantal facetten van inkoop wordt stilgestaan. De volgende stap is het opslaan van artikelen. Ook komen diverse systemen voor projectplanning aan de orde. En de integrale aanpak met de eerder besproken systemen wordt behandeld.

Fysieke distributie
Het fysieke distributietraject is nauw verweven met het material management-traject. In dit blok wordt gefocust op de specifieke aandachtsgebieden van de fysieke distributie. Wat is een distributiekanaal, waar moet het distributiecentrum komen te staan? Zaken als transportkosten, wegennet, aanvoer- en afvoermogelijkheden, aanwezige infrastructuur, arbeidsmarkt et cetera komen allemaal aan bod. Ook komen het verpakken van materialen en de bijbehorende logistieke, marketing- en milieuaspecten aan de orde. Verder wordt het externe transport onder de loep genomen.

Verbetermanagement
Logistiek is een veelomvattend functiegebied dat onder veel invloeden van binnen en buiten de organisatie staat. Het aanpassen van de logistiek naar deze invloeden, kan ook gezien worden als verbeteren. Vandaar dat we in dit blok aandacht besteden aan verbetermanagement. Verbeteringen zijn gericht op het beter of optimaal voldoen aan de doelstellingen van de organisatie, maar hebben ook zelf weer invloed op de organisatie. Diverse technieken om hiermee om te gaan, komen aan de orde.

Lesmateriaal en studietools
Er wordt gewerkt met speciaal ontwikkeld, losbladig lesmateriaal. Dit is helder van opzet en gaat recht op het doel af. Zonder onnodige ballast en met extra uitleg en training waar dat nodig is. Bij het lesmateriaal wordt een stevige opbergmap geleverd. Daarnaast ontvang je gratis het boek “Scriptieproblemen”.

Het lesmateriaal is inbegrepen bij het collegegeld. Je hoeft geen extra materialen aan te schaffen.

Digitale leeromgeving
Campus, de digitale leeromgeving, biedt tal van innovatieve studietools, zoals online hoorcolleges en een unieke kennistrainer. Ook de docent is via Campus altijd bereikbaar voor vragen.

Examen
Het examen Logistiek management bestaat uit een schriftelijk examen, een case en een mondeling onderdeel (gesprek over een vooraf in te leveren werkstuk over een logistieke case). Het examen wordt tweemaal per jaar (in januari en in juni) afgenomen door de NEMAS en de Nederlandse Associatie voor praktijkexamens.

Examengeld
Het totale examengeld bedraagt ongeveer € 261,- (2012).

Diploma
Na succesvolle afronding ontvang je het diploma HBO deelprogramma Logistiek management van Hogeschool. Dit geeft recht op vrijstelling bij de HBO-bacheloropleiding Facility Management.

Meer resultaten:

Gevonden in andere categorieën:

  Beroepen bekijk
  Opleidingen bekijk
  Particuliere opl. bekijk
  Instellingen bekijk
  Cursussen bekijk
  Vacatures bekijk
  Stages bekijk
  EVC-procedures bekijk
  Algemene informatie bekijk

Wordt gegeven aan:

LOI voor Bedrijven