/ home  

Terug

verkleinen vergroten

HBO Middle management


De opleiding bestaat uit de delen Algemene managementkennis en Kennis van functionele beleidsgebieden. Na deze twee delen is het bovendien mogelijk een uitgebreide examentraining te volgen.

Algemene managementkennis

Organisaties
De tijd dat organisatievraagstukken vooral op productie waren gericht, ligt ver achter ons. Tegenwoordig stemmen organisaties vooral op hun omgeving af. Wat dit precies inhoudt en wat hiervan het belang is voor de manager, komt uitgebreid aan bod in de eerste vier hoofdstukken van het deel Algemene managementkennis.
De hoofdstukken zijn:

De organisatie
Organisatie-indelingen en -structurering
Organisatiestructuur
Groeifasen van organisaties.

Strategisch plannen
Managers krijgen te maken met het strategisch beleid (of strategisch plan) van de gehele organisatie en het daarvan afgeleide deelbeleid voor de afdelingen. In dit deel van de opleiding komt het planningsproces binnen een arbeidsorganisatie aan de orde.
De hoofdstukken zijn:

Strategisch planningsproces
Besluitvorming
Planning.

Bedrijfswetgeving
In dit hoofdstuk komen enkele juridische aspecten van bedrijfsvoering aan bod. Kennis hiervan is van belang omdat elke manager kan worden gezien als ondernemer van zijn of haar afdeling. Het eerste deel behandelt verschillende samenwerkingsvormen en rechtspersonen, het tweede deel gaat over arbeidswetgeving.

Veranderen
Dit deel van de opleiding richt zich op veranderingsprocessen en veranderingsdoelen. Uitgangspunt is het veranderen als proces. Het gaat hierin om belangrijke veranderingen die gedurende langere tijd effect hebben. Een manager kan met veranderingen een grote invloed hebben binnen een organisatie.
De hoofdstukken zijn:

Veranderen en innoveren
Omgaan met veranderingen.

Managementtheorieën
Een goede manager heeft inlevingsvermogen, is flexibel, kan goed met mensen omgaan en durft beslissingen te nemen. Voordat iemand aan deze beschrijving voldoet, is theoretische kennis noodzakelijk. In dit hoofdstuk worden behandeld: basisbegrippen van management, taken en rollen van managers, verschillende managementopvattingen en humanresourcesmanagement.

Principes van leidinggeven
Leidinggeven is een belangrijke taak van het management. In dit hoofdstuk worden diverse facetten van leidinggeven besproken: theorieën die leidinggeven beïnvloeden, delegeren en taakopdrachten geven, span of control en macht.

Motivatie
Wat kan er binnen een organisatie gedaan worden als er een motivatieprobleem bestaat? De oorzaak kan liggen bij de werknemers of bij de organisatie zelf. Na een algemene visie op motivatie, gaat dit hoofdstuk in op individuele motivatie, motivatie in arbeidsorganisaties en manieren om motivatie te beïnvloeden. Ook conflicthantering komt aan bod.

Kennis van functionele beleidsgebieden

Communicatie
Managen is voor een groot deel communiceren. Vaardigheid in communiceren is dus voor elke manager van belang. Vandaar dat aan dit aspect een aantal hoofdstukken zijn gewijd.
De hoofdstukken zijn:

Communicatie
Schriftelijke communicatie
Mondelinge communicatie
Communicatiebeleid.

Sociaal beleid
Sociaal beleid of personeelsbeleid is niet alleen een taak van de afdeling personeelszaken. Ook het lijnmanagement heeft plichten op dit terrein. In dit hoofdstuk worden zowel de plaats en taken van de afdeling personeelszaken als de sociaalbeleidsactiviteiten van de lijnmanager besproken.

Personeelswerving en -selectie
Werving en selectie zijn niet alleen taken van PZ. Ook de lijnmanager heeft er zijn aandeel in. Alle aspecten van werving en selectie komen in dit hoofdstuk aan bod, van de voorbereidingsfase tot aan de aanstelling en introductie.

Conflicthantering
Omgaan met conflicten blijkt niet eenvoudig. In dit hoofdstuk wordt basisgereedschap aangereikt om conflicten te kunnen herkennen en te hanteren.

Financieel beleid
Voor alle activiteiten die een onderneming ontplooit, is financiering nodig. Uiteindelijk moet een juiste financiering leiden tot winst. Hoe dit tot stand komt, komt uitgebreid aan bod in dit deel van de opleiding.
De hoofdstukken zijn:

Bedrijfseconomie
Kosten en kostprijs
Budget.

Overig organisatiebeleid
Van algemeen organisatiebeleid leiden we verschillende beleidsvormen op deelterreinen af. Deze deelterreinen hoeven niet direct het werkveld van de manager te zijn, maar hij of zij moet er wel kennis van hebben.
De hoofdstukken zijn:

Marketing
Productbeleid
Kwaliteitszorg
Logistiek management
Informatisering en automatisering.

Lesmateriaal en studietools
Er wordt gewerkt met speciaal ontwikkeld, losbladig lesmateriaal. Dit is helder van opzet en gaat recht op het doel af. Zonder onnodige ballast en met extra uitleg en training waar dat nodig is. Bij het lesmateriaal wordt een stevige opbergmap geleverd.

Het lesmateriaal is inbegrepen bij het collegegeld. Je hoeft geen extra materialen aan te schaffen.

Digitale leeromgeving
Campus, de digitale leeromgeving, biedt tal van innovatieve studietools, zoals online hoorcolleges en een unieke kennistrainer. Ook de docent is via Campus altijd bereikbaar voor vragen.

Examen
Het examen bestaat uit twee delen:

deel 1: Algemene managementkennis
deel 2: Kennis van functionele beleidsgebieden.

Beide onderdelen worden dagelijks afgenomen door de NEMAS en de Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens. De examens kunnen op een zelfgekozen datum en tijd worden afgelegd in een van de regionale examencentra. Het examen wordt digitaal afgelegd waardoor de uitslag snel bekend is.

Examengeld
Het totale examengeld bedraagt ongeveer € 306,- (2012).

Meer resultaten:

Gevonden in andere categorieën:

  Beroepen bekijk
  Opleidingen bekijk
  Particuliere opl. bekijk
  Instellingen bekijk
  Cursussen bekijk
  Vacatures bekijk
  Stages bekijk
  EVC-procedures bekijk
  Algemene informatie bekijk

Wordt gegeven aan:

LOI voor Bedrijven