/ home  

Terug

verkleinen vergroten

Masterclass Strategisch management


Inhoud van de masterclass strategisch managementt
Strategisch management is een geïntegreerd managementvak. Onderdelen van verschillende managementdisciplines zoals marketing, human resources en financieel management komen hier samen. Een goede strategie vereist immers inzicht in de gehele bedrijfsvoering.

In de masterclass Strategisch management doe je grondige kennis op over beleidsinstrumenten. Je leert verschillende modellen en theorieën vertalen naar en toepassen op de praktijk van het bedrijf waar je werkzaam bent. Ook is er aandacht voor de persoonlijke vaardigheden die je nodig hebt om een strategie door te voeren.

De opleiding bestaat uit zes onderdelen. Klik op een onderdeel voor meer informatie.

Introductie in strategisch denken
In dit onderdeel leer je waarom organisaties een strategie formuleren. Ook leer je de aard en opzet van strategieformulering beschrijven en analyseren. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen grote organisaties en het MKB.

Scholen voor strategie
Een onderneming kan de strategie vanuit verschillende invalshoeken formuleren. In dit onderdeel wordt uitgebreid ingegaan op de diverse scholen/stromingen. Je maakt kennis met een aantal strategieën voor dienstverlenende organisaties en met een aantal strategieën voor internationaal opererende bedrijven. Ook leer je hoe strategie als bedrijfsproces in praktijk kan worden gebracht en wat de rol van het management hierin is.

Strategie en ”issues” in een organisatie
In dit onderdeel wordt uitgebreid ingegaan op een aantal ”issues” waar in het strategieformuleringsproces ook aandacht aan moet worden besteed. Onderwerpen die aan bod komen, zijn o.a. kennis, (business)risico’s, allianties, fusie en overname, globalisering en technologie.

Strategische planning: invoering en organisatie
In dit onderdeel komen de achtergronden van strategische planning aan bod. Je leert wat de beweegredenen zijn achter het invoeren van strategische planning als apart bedrijfsproces. Aan de hand van het INK-model worden de resultaatgebieden van de strategische planning en hun onderlinge samenhang bekeken. Daarnaast komen ook de organisatie en implementatie van strategische planning aan bod.

Strategie en ”control”
In dit deel wordt ingegaan op het belang van feedback vanuit de doorgevoerde strategie. Welke resultaten zijn behaald? De feedback kan niet beperkt blijven tot de financiële resultaten. Net zo belangrijk voor de prestatie van een organisatie zijn niet-financiële resultaten zoals kwaliteit en klanttevredenheid. Uitgebreide aandacht is er voor de ”balanced scorecard” van Kaplan en Norton, maar er wordt ook verwezen naar diverse door anderen ontwikkelde instrumenten.

Praktijkintegratie-opdracht
In de praktijkintegratie-opdracht pas je de kennis die je in de verschillende onderdelen hebt opgedaan, toe in praktijksituaties. Er wordt getest of je de behandelde concepten en theorieën goed hebt begrepen en of je deze kunt toepassen.

Meer resultaten:

Gevonden in andere categorieën:

  Beroepen bekijk
  Opleidingen bekijk
  Particuliere opl. bekijk
  Instellingen bekijk
  Cursussen bekijk
  Vacatures bekijk
  Stages bekijk
  EVC-procedures bekijk
  Algemene informatie bekijk

Wordt gegeven aan:

LOI voor Bedrijven