/ home  

Terug

verkleinen vergroten

HBO Sociaal Juridische Dienstverlening klassikaal


De opleiding bestaat uit 11 modules:

Inleiding Recht
In deze module komen de basisbeginselen van het Nederlands, Europees en internationaal recht aan bod. Onderwerpen zijn:
• Rechtsvorming door regelgeving, gewoonte, verdrag en jurisprudentie
• Recht van internationale afkomst
• Kernbegrippen van het strafrecht
• Kernbegrippen van het privaatrecht

Inleiding sociaal juridische dienstverlening
In deze module staan het werkveld en de maatschappelijke aspecten van sociaal juridische dienstverlening centraal. Er wordt ingegaan op de volgende onderwerpen:
• Beroepen en werkveld van de sociaal juridische dienstverlener
• Maatschappelijke aspecten van het beroep sociaal juridische dienstverlener
• Juridisering van de maatschappij
• Sociaal juridische wet- en regelgeving
• Omgaan met discretionaire ruimte binnen het werkveld
• Doelgroepen en de samenleving
• Beroep op de overheid

Onderzoeksvaardigheden
In deze module worden alle vaardigheden opgedaan die nodig zijn voor het doen van onderzoek. Je leert:
• Scherpe probleemstellingen te formuleren
• Een onderzoek op te zetten (met aandacht voor de rol van theorie)
• Empirisch materiaal te verzamelen
• Analyses, conclusies en aanbevelingen op te stellen
• Een onderzoeksrapport te schrijven

Juridische vaardigheden I
De module leert je omgaan met wettenbundels, juridische databanken en arresten/vonnissen. Onderwerpen zijn o.a. het ontleden van wetsartikelen, zoekmethoden bij het hanteren van wettenbundels, het zoeken naar juridische informatie via internet, het zoeken in juridische databanken, het lezen en toepassen van jurisprudentie en het gebruiken van juridische literatuur.

Juridische vaardigheden II
De module behandelt het aanleggen en beheren van een juridisch dossier. Zo komt o.a. de basis van deskresearch aan bod. Na afronding kun je op de juiste manier verwijzen naar juridische informatiebronnen, ken je de regels rondom dossiervorming en heb je kennis van dossierbeheer.

Communicatie in een juridische context
In deze module staan communicatieve vaardigheden voor de juridisch medewerker centraal. Aan bod komen:
•Mondelinge communicatie
•Vergaderen
•Brieven schrijven
•Bezwaarschrift en beroepsschrift schrijven
•Presentatietechniek
•Telefoontechnieken
•Gesprekstechnieken
•Sollicitatieprocedure
•werving en selectie
•Conflict

Inleiding in de psychologie
Je leert in deze module de basisbegrippen van de psychologie. De volgende onderwerpen komen aan bod:
•Wat is psychologie?
•Geschiedenis van de psychologie
•Stromingen binnen de psychologie
•Verklaringsmodellen van menselijk gedrag
•Relatie tussen neurobiologische processen en gedragsfactoren
•Waarneming
•Denken
•Geheugen
•Taal
•Aspecten van de lichamelijke ontwikkeling
•Aspecten van de cognitieve ontwikkeling en de rol van intelligentie
•Aspecten van de sociaal-emotionele ontwikkeling
•Individuele verschillen, onder meer in de adolescentie

Personen- en familierecht
Deze module gaat in op de onderwerpen:
Natuurlijke personenFamilierechtelijke betrekkingenHuwelijk en geregistreerd partnerschapHuwelijksvermogensrechtOntbinding van de huwelijksgoederengemeenschap

Arbeidsrecht
Deze module behandelt de belangrijkste wetten die van toepassing zijn op het arbeidsrecht. Er wordt aandacht besteed aan de meest voorkomende geschillen ten aanzien van de arbeidsovereenkomst (individueel en collectief), arbeidsvoorwaarden, ontslag etc. Hierbij komen de rechten en verplichtingen van beide partijen aan bod.

Sociaal Zekerheidsrecht
In deze module komen de volgende onderwerpen aan bod:
Inleiding sociale verzekeringenSociale verzekeringenSociale voorzieningenOverige sociale wetgevingVolksverzekeringen

Ethische principes en sociologie
In deze module maak je kennis met ethische en sociologische vraagstukken. De volgende onderwerpen komen aan bod:
•Ethische principes en sociologie
•Recht en ethiek
•Gedragsregels en beroepscodes
•Morele dilemma’s in de beroepsuitoefening
•Inleiding in de rechtssociologie
•De legitimiteit van de rechter: een voorbeeld van rechtssociologisch onderzoek

Meer resultaten:

Gevonden in andere categorieën:

  Beroepen bekijk
  Opleidingen bekijk
  Particuliere opl. bekijk
  Instellingen bekijk
  Cursussen bekijk
  Vacatures bekijk
  Stages bekijk
  EVC-procedures bekijk
  Algemene informatie bekijk

Wordt gegeven aan:

LOI voor Bedrijven